OTA YHTEYTTÄ

Ghocon toimitusehdot

Soveltaminen

Nämä yleiset toimitus – ja myyntiehdot ovat voimassa, ellei toisin ole sovittu.

Sopimuksen synty / tilaus

Tilaus on molempia osapuolia sitova, kun asiakas on tehnyt tilauksen Ghoconin internetisivujen kautta (www.ghocon.com). Tarjous tai sopimus hyväksytään ilmoittamalla siitä sähköpostilla. Myös suullinen hyväksyntä on sitova. Sopimus katsotaan myös syntyneeksi, jos voidaan osoittaa, että palvelu on aloitettu molemminpuolisessa yhteisymmärryksessä.

Luonnoksen hyväksyminen

Asiakkaalle esitetään tapauksesta riippuen eri vaihtoehtoja tekstistä, rakenteesta ja ulkoasusta. Asiakkaan hyväksyessä lopullisen luonnoksen, on se molempia osapuolia sitova. Jos tuotantovaiheessa halutaan muutoksia rakenteeseen tai ulkoasuun, on niistä sovittava erikseen.

Sisältövastuu

Asiakas vastaa itse tuottamastaan sisällöstä, asiasisällön oikeellisuudesta, käyttö- ja tekijäinoikeuksista ja lainmukaisuudesta. Ghocon vastaa tekstisisällöstä kokonaisuudessaan vain, jos sen tuotanto on lisäpalveluna tilattu. Silloinkin asiakas on velvollinen tarkistamaan asiasisällön oikeellisuuden.

Ghocon vastaa asiakkaan toimittaman sisällön oikoluvusta silloin, kun se sisältyy tilattuun pakettiin.

Kuvien toimittaminen ja käyttöoikeudet

Kuvaoikeuksista ja hankinnasta vastaa Ghocon silloin, kun kuvien hankinta sisältyy tilattuun pakettiin. Asiakas vastaa kuvaoikeuksista silloin, kun se toimittaa kuvat.

Salassapito

Ghocon sitoutuu pitämään luottamuksellisena kaikki toimeksiantajalta saamansa materiaalit, aineistot ja tiedot niiden fyysisestä ilmenemismuodosta riippumatta, jotka on joko määritelty salassa pidettäväksi tai jotka täytyy niiden luonteen ja niihin liittyvän ilmeisen salassapitointressin vuoksi ymmärtää luottamuksellisiksi.

Välilliset vahingot

Ghocon ei ole velvollinen korvaamaan viivästyksestä tai palvelun virheellisyydestä ostajalle aiheutuneita välillisiä vahinkoja kuten saamatta jäänyttä voittoa tai muuta taloudellista seurannaisvahinkoa.

Maksuaika

Maksuehto on 14 päivää, ellei toisin ole sovittu.

Jos laskua ei ole maksettu eräpäivänä, eikä se johdu Ghoconista, Ghoconilla on oikeus keskeyttää palvelu kunnes erääntyneet maksut on suoritettu tai hyväksyttävä vakuus toimitettu.

Ghoconilla on oikeus keskeyttää palvelu myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti.

Maksun viivästyminen

Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta korvausta Ghoconin kulloinkin soveltaman korkokannan mukaisesti laskun mukaisesta eräpäivästä lukien. Ghoconilla on lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.

Ylivoimainen este ja sopimuksen purku

Ghocon ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnon este, tulipalo, tekninen vika, lakko, työsulku, sota tai joku muu este, jolle Ghocon ei voi mitään, estää sopimuksen täyttämisen.

Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle koituvaan etuun sopimusta. Ghocon ei myöskään ole velvollinen korvaamaan ostajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja Ghocon voi myös tällöin purkaa sopimuksen.

Sopimuksen irtisanomisaika

Jatkuvan tilauksen irtisanomisaika on kolme kuukautta (3 kk), jollei toisin sovita.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Ghoconin ja ostajan välisen sopimuksen erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Jos neuvotteluin ei päästä osapuolia tyydyttävään tulokseen, ratkaistaan riita Helsingin käräjäoikeudessa.

OTA YHTEYTTÄ